การศึกษาแบบจำลองของอันตรกิริยาระหว่างหยดของเหลวในพลาสมา และการประยุกต์

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsushi Fukuyama, exMichael Coppins, exAssoc. Mudtorlep Nisoa, inนายภัทรพงษ์ นิภากุล, "Numerical tracking of impurities by dust ablation in HT-6M plasma", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, หน้า 1-8
2019 inดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Droplet transport from main HT-6M poloidal limiter", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ 012125, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-5
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Atsushi Fukuyama, exDr. Michael Coppins, exผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ, exรศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์, "Numerical Study on Power Degradation by ITER-like Metallic Dust in DEMO", The 5th IAEA DEMO Programme Workshop, 7 - 10 พฤษภาคม 2018, Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Michael Coppins, ex ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ, exรศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์, "Numerical Study on Dust and Droplet Transport from Tokamak Divertor", The 2nd IAEA Technical Meeting on Divertor Concepts 2017, 13 - 16 พฤศจิกายน 2017, Suzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน