การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซรามิกและพอลิเมอร์โดยใช้แม่แบบจากไม้ธรรมชาติสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านกักเก็บพลังงาน