การตรวจสอบกลไกต้านทานไกลโฟเซตในข้าวสาลีกลายพันธุ์ RM-GRL จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเป้าหมาย EPSPS และโปรตีน