ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป