การศึกษาและพัฒนาฟิล์มทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นขนส่งโฮลในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอโรปสไกต์