อากาศพลศาสตร์ของปีกที่เลขเลย์โนล์ดต่ำและมุมปะทะสูงสำหรับการตกของอากาศยานไร้คนแนวดิ่ง