การจำแนกเส้นทางการยับยั้งของนาโนบอดีมนุษย์ที่สามารถผ่านเซลล์ได้ ที่จำเพาะต่อ ไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor ต่อ มะเร็งปอด ชนิด non-small cell