การแยก และศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม จากราเอนโดไฟท์

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inนางสาวอัญลักษณ์ วชิรไชยการ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Biological potential and chemical composition of bioactive compounds from endophytic fungi associated with thai mangrove plants", South African Journal of Botany, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 66-76
2020 inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Evaluation and optimization of pectinase production by endophytic fungi isolated from thai orchids using agrowaste medium", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 86-98
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์, exนครินทร มาตะโก, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนและศักยภาพในการต้านเชื้อราก่อโรคพืช", การประชุมวิชาการระดับชาติ ม เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย