การศึกษาการระบาดและการถ่ายทอดโรคของแบคทีเรียในข้าวโพดและการจัดการโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน