การสำรวจความชุกของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและรูปแบบการดื้อยาในดินและแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการปศุสัตว์และการเพาะปลูกพืชอินทรย์ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน