การใช้กราฟีนออกไซด์หุ้มบนพื้นผิวซิลิกาที่ปรับสภาพด้วยไซเลนเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของคอมพอสิตซิลิกากับยางผลิตโดยการฉายลำอิเล็กตรอน

Publish Year International Journal 3
2023 exWorawat Jansomboon, exSurapich Loykulnant, exPeerapan Dittanet, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Electron beam radiation crosslinking of natural rubber flled with silica–graphene blend prepared by latex mixing: dynamic mechanical analysis, volume resistivity, and degradation", Journal of Rubber Research, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2023, หน้า 329-342
2020 exDhanawich Taechaboonsermsak, exchaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cell", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 343-348
2019 exWorawat Jansomboon, exSurapich Loykulnant, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixing", Industrial Crops and Products, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 11789-11799
Publish Year National Journal 1
2018 exWorawat Jansomboon, exPalivut Brikshasri, exSangchai Sarawutanukul, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Graphene Synthesized by Modified Hummers and Liquid-phaseExfoliation Method", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 14-19
Publish Year International Conference 1
2019 exWorawat Jansomboon, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Electron Beam Radiation Crosslinking of Natural Rubber Prepared by Latex Mixing Filled Silica-Graphene Blend", ICAMR2019, 21 - 24 มกราคม 2019, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์