การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง

Publish Year National Conference 1
2018 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exรัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทดูดซับเสียงจากเส้นใยผักตบชวา", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย