การปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์สมบัติของสารเชิงประกอบพลาสติกชีวภาพสำหรับการผลิตเมล็ดเทียม.

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhanittha Ponsanti, "Adsorption and photocatalytic kinetic of wastewater treatment by photocatalyst-alginate/polyvinyl alcohol composite beads", Solid State Phenomena, ปีที่ 287, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 69-74
2019 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhanitha Wisasa,, exNattanicha Deddeaw, "Enhanced photodegradation of reactive blue dye using Ga and Gd as catalyst in reduced graphene oxide-based TiO2 composites", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 19-23
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattikan Saetan, exAssareeya Aoboun, "Improved photocatalytic degradation of reactive blue dye by Ga and Gd as catalyst in ZnO/reduced graphene oxide", 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications(ICAPMA2017), 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย