การศึกษาเชิงโมเลกุลของการละลายของเซลลูโลสในสารละลายของเหลว ไอออนิคในน้ำด้วย ทฤษฎีทางกลศาสตร์สถิติของของเหลว

Publish Year National Journal 1
2019 exNirun Ruankaew, exNorio Yoshida, exYoshihiro Watanabe, exAkira Nakayama, exHaruyuki Nakano, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distinct ionic adsorption sites in defective Prussian blue: a 3D-RISM study", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 21, ฉบับที่ 40, กันยายน 2019, หน้า 22569- 22576