การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้า

Publish Year National Conference 1
2020 inนายประเสริฐ ถาหล้า, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ก่อนการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย