ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพรุ ประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, exดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์, exผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย, "A new species of Boholina (Crustacea, Copepoda, Calanoida) and a first record for stygobiotic calanoid fauna from a cave in Thailand", Zookeys, ปีที่ 904, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-22
2018 exอ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์, exนางสาวธนิดา แซ่ตั้ง, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "Onychocamptus Daday, 1903 from Thailand, with descriptions of two new species and two new records (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae)", ZooKeys, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 810, ธันวาคม 2018, หน้า 45-89
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, exธนิดา แซ่ตั้ง, "ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพรุ ในประเทศไทย", Taxonomy and Systematics in Thailand, 26 - 28 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย