โครงสร้างพันธุกรรมและลิงค์เกจดิสอิคิวลิเบรียมของข้าวพื้นเมืองและ ข้าวพันธุ์รับรองในประเทศไทย