การค้นพบความเชี่ยวชาญแบบพหุวิทยาการด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

Publish Year International Conference 1
2018 exChaisiri Sanitphonklang, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "The discovery of experts for Multidisciplinary Research using data mining approach", ICSEC2018, 21 - 23 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย