ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 884-888
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, exอาจารย์ น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella quintana among Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 629-1-10
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection and genetic characterization of “Candidatus Mycoplasma haemomacaque” infection among long-tailed macaques (Macacafascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assay", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 943-948
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.ศุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular prevalence of hemotropic Mycoplasma from assamese macaques in Chiang Rai province, Thailand", The 21st Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 13 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น