การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบคราสซูลชียนแอซิดเมแทบอลิซึมของกระเทียมนา: พืชน้ำใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย