การศึกษาผลของความเป็นกรดด่างของดินและระยะเวลาการหมักผสมต่อจลน์ศาสตร์การคายซับและปริมาณของโลหะที่พืชดูดซึมได้ในตัวอย่างดินผสมกากวัสดุหลังการบำบัดดูดซับโลหะหนักในสารละลายโลหะ