การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่อการติดเชื้อเชื้อ Neospora caninum และเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 3
2023 exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exPeter Odermatt, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection and Genetic Characterization of Zoonotic Hookworm in Semi-Domesticated Cats Residing in Monasteries in Bangkok, Thailand", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-9
2021 exNwai OO Khine, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNantiya Saetiew, exPatcharathorn Simking, exSinsamuth Saengow, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, Thailand", Parasitology International, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1-4
2020 exThom Do, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exLinh Khanh Bui, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Genetic characterization and risk factors for feline hemoplasma infection in semi-domesticated cats in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 975-980
Publish Year National Journal 2
2018 inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii from stray cats residing in temples, Bangkok, Thailand", The Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 8-14
2018 inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exDuangkhamol Suraruangchai, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Stray animals (dogs and cats) as sources of soil-transmitted parasite eggs/cysts in temple grounds of Bangkok metropolitan, Thailand", The Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 15-20
Publish Year International Conference 2
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ว่องวิกย์การ, exพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "Semi-domesticated dogs as a potential source for zoonotic soil transmitted helminths in Bangkok, Thailand", Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Stray animals (dogs and cats) as sources of soil-transmitted parasite eggs/cysts in temple grounds of Bangkok metropolitan, Thailand.", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย