ความสวยงามและสมบัติทางแสงของกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม

Publish Year International Journal 2
2020 exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exNoparat Thongpun, exChayada Teanchai, exPaolo Veronesi, exรศ.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, exProf. Cristina Leonelli, exDr.Greg Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the crystallisation time and metal oxide pigmnets on translucency and the mechanical and physical properties of mica glass-ceramics", Journal of Non-Crystalline Solids, ปีที่ 528, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 119730-119741
2019 exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exรศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , exดร.ชัญชณา ธนชยานนท์, exRamona SOLA, exGreg Heness, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Tribology, mechanical properties and coloration of a mica glass-ceramic", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019 - พฤษภาคม 2020, หน้า 83-90