การผลิตแกมม่าพอลิกลูตามิก แอซิด จากมูลสัตว์ และวัสดุเหลือทิ้งทางจากอุตสาหกรรม อาหารด้วยวิธีการหมักแบบแข็ง