การผลิตแกมม่าพอลิกลูตามิก แอซิด จากมูลสัตว์ และวัสดุเหลือทิ้งทางจากอุตสาหกรรม อาหารด้วยวิธีการหมักแบบแข็ง


แสดงความคิดเห็น

(0)