ความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ประกอบทางสังคมของปลวก ในพื้นที่เกษตรกรรม ขอบป่า และป่าธรรมชาติ บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา