การออกแบบ การโคลนนิ่งและการผลิตชีววัสดุจากโปรตีนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบส