การพัฒนาสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากราทะเลเพื่อควบคุมโรคพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ