การบำบัดสีย้อมออร์แกนิคโดยใช้อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยสารละลายตัวตกตะกอนแอมโมเนีย