การใช้สังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายในการประเมินสุขภาพสวนป่าบริเวณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 3
2020 exT. Hongsuwong, exW. Jaitrong, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exC. Zorn, "New records of the chining leaf chafer beetles (coleoptera: Scarabaeidae, rutelinae) from Thailand and Laos", Far Eastern Entomologist, ปีที่ 398, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 8-17
2019 exW. Pathomwattananurak, exT. Jeenthong, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "TO THE KNOWLEDGE OF THE SUBFAMILY DYNASTINAE (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) FROM THAILAND", Far Eastern Entomologist, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 393, ตุลาคม 2019, หน้า 1-10
2018 exJaitrong, W, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exGuenard, B, "The ant genus Myopias Roger, 1861 (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) in Thailand, with descriptions of three new species", ZOOTAXA, ปีที่ 4526, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, หน้า 151-174
Publish Year National Journal 1
2021 exนนทชา สังข์น้ำมนต์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยแวดล้อม และโครงสร้างทางสังคมของแมลงผิวดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน ในจังหวดัปทุมธานี", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 79-90
Publish Year National Conference 1
2023 exกัญทิมา ยอดประสิทธิ์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งน้ำในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันต่อความหลากชนิดของมดบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย