โครงสร้างทางพันธุกรรมระดับชีวโมเลกุลและความหลากหลายของแบคทีเรียร่วมอาศัยแบบทุติยภูมิของเพลี้ยอ่อนถั่ว Aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae) บนพืชอาศัยที่แตกต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exKanyanat Wongsa, exOrawan Duangphakdee, "Analysis of Genetic Variation Among Cowpea Aphid (Hemiptera: Aphididae) Populations Evidenced from Mitochondrial and Nuclear DNA Sequences", Annals of the Entomological Society of America, ปีที่ 113, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 149-159
Publish Year National Conference 1
2018 exณัฐกานต์ ราชนิยม, exกัญญาณัติ วงษา, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยอ่อนถั่ว Aphis craccivora(Hemiptera: Aphididae) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19 - 20 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย