โครงสร้างทางพันธุกรรมระดับชีวโมเลกุลและความหลากหลายของแบคทีเรียร่วมอาศัยแบบทุติยภูมิของเพลี้ยอ่อนถั่ว Aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae) บนพืชอาศัยที่แตกต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2017 exKanyanat Wongsa, exOrawan Duangpakdee, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "Genetic Structure of the Aphis craccivora (Hemiptera:Aphididae) From Thailand Inferred From MitochondrialCOI Gene Sequence", Journal of Insect Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ตุลาคม 2017, หน้า 1-9