การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่ถูกบรรจุด้วยสารประกอบเชิงซ้อน ของสังกะสีและ8-ไฮดรอกซีควิโนลีนในรูพรุนเพื่อใช้เตรียมแผ่นฟิล์มตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ