การวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลของโปรตีนที่แสดงออกต่อการตอบสนองต่อสารพวกอัลเคนและน้ำมันในยีสต์โมเดลสำหรับมลพิษชีวบำบัด

Publish Year International Conference 1
2021 exSorawit Buraphawat , inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, "An Investigation of Subcellular Localization of YlSnf1p-EGFP in Response to a Fatty Acid in Yarrowia lipolytica", The 7th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 6 - 7 กรกฎาคม 2021, Online กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย