การศึกษาโครงสร้างและสมบัติการจับกับซับสเตรดของโปรตีน Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH2) เพื่อพัฒนาความหอมของข้าวหอมมะลิไทย