การผลิตอนุภาคโคคริสตอลระหว่างยาคีโตโคนาโซลกับกรดอะมิโนเบนโซอิกด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)