ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดบริเวณลุ่มน้ำคลองกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง