ผลของการใส่ผงเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสทนอุณหภูมิสูงเร่งการย่อยสลายปุ๋ยหมักต่อความอุดมสมบูรณ์ของยีนไนโตรจีเนส รีดักเทส