การประเมินระยะยาวของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้อนุกรมเวลาเทียม

Publish Year International Journal 1
2021 exMichael Jenke, inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, exRonny Peters, exUta Berger, "Silvicultural Options for the Transformation of Even-aged Rhizophora apiculata Stands to Irregular and Diverse Mangroves – A Simulation Experiment", Estuarine, Coastal and Shelf Science, ปีที่ 248, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 106886-1-106886-10
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Silvicultural Transformation of Even-aged Rhizophora Plantations in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, 1 - 5 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, exวิภาวี วันเพ็ญ, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย