การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินตะกอนป่าชายเลน

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of antioxidant, antibacterial, and gas chromatography-mass spectrometry analysis of ethyl acetate extract of streptomyces omiyaensis SCH2", Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 271-276