การศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อการกำจัดสีดิสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์หลังการย้อม

Publish Year International Journal 2
2020 exปณิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-cleaning Property of Polyester Fabrics Finished with 3DOM TiO2", Fibers and Polymers, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1975-1982
2017 exน.ส.ปนิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-cleaning Finishes on PET and PLA Fabrics Using TiO2 Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 735, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 180-184
Publish Year International Conference 1
2019 exนางสาวกมลทิพย์ เณรรอด, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of a Triazinephosphonate Derivative and Its Performance on Cotton Fabrics as a Flame Retardant", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย