การศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อการกำจัดสีดิสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์หลังการย้อม

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสินี ตั้งตรัยรัตนกุล, "Colorimetric Properties of Disperse-dyed Polyester Fabrics Treated with Nano TiO2", Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2022, หน้า 5067
2020 exปณิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Self-cleaning Property of Polyester Fabrics Finished with 3DOM TiO2", Fibers and Polymers, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1975-1982
2017 exน.ส.ปนิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Self-cleaning Finishes on PET and PLA Fabrics Using TiO2 Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 735, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 180-184
Publish Year International Conference 1
2019 exนางสาวกมลทิพย์ เณรรอด, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of a Triazinephosphonate Derivative and Its Performance on Cotton Fabrics as a Flame Retardant", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย