การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากของเสียกากเมล็ดสบู่ดำ โดยวิธีการหมักแบบแห้ง