การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่ดีและผลผลิตสูง

Publish Year National Journal 1
2023 inนายธีระ สมหวัง, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่ดีและผลผลิตสูง", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 18-28
Publish Year International Conference 1
2018 exPetchludda Chaengsee, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukanda Kerddee, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, "Food Safety and Consumption Quality Potentials of Cassava Lines Grown in Three Rain-Fed Plantation Areas in Thailand", The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018), 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย