การระบุและหาคุณลักษณะของตัวยับยั้ง “กล่องมาลาเรีย” ของเอนไซม์พลาสเม็บซินห้า จากเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์