การวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในทศวรรษหน้า เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "A Methodology for Forecasting Electrical Energy Demand", IEET – International Electrical Engineering Transactions, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1(4), มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 24-28
2016 exW. Prommee, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Illuminance and Luminance for LED Street Light Optic Designs: Comparison between Big Lens and Small Lens", GMSARN International Journal, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 10, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 41-46
2016 exB. Prasartkaew, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Test of a Combined Windmill and Wind-turbine Blades Wind Machine", IEET – International Electrical Engineering Transactions, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 76-82
Publish Year International Conference 6
2019 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Analysis of 325 kW Solar PV Rooftop SystemUsing PVsyst Program", 10th International Conference on Environmental and Rural Development, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "Design Aspect of Rooftop Solar Photovoltaic System", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2018), 3 - 6 เมษายน 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2018 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "An Experimental Study on the Performance of Multi-Purpose Solar Cooking System", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2018), 3 - 6 เมษายน 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2017 exT. Katejanekarn, exP. Lamjeakmongkol, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Feasibility Analysis of Using Green Roofs for an Office Building", The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), 26 - 28 มิถุนายน 2017, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "A Study of Electricity Demand Forecasting of Sakonnakhon Province, Thailand", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016), 1 - 4 ธันวาคม 2016
2016 exB. Prasartkaew, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Test of a Combined Windmill and Wind-turbine Blades Wind Machine", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016), 1 - 4 ธันวาคม 2016, สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 3
2022 exสราวุธ จำวงศ์ลา , inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", การประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล”, 16 สิงหาคม 2022, นครสวรรค์ ประเทศไทย
2019 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้าระยะส้ันถึงปานกลางสำหรับการใช้ไฟฟ้าประเภททอี่น อยู่อาศัยโดยใช้วิธิีการวเิคราะห์ถดถอยเชิงซ้อนร่วมกับวิธิีระบบอนุมานฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้", the 42nd Electrical Engineering Conference (EECON), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 exP. Bootaraja, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์กีฬาทางน้า", National Conference of the Council of University Administrative Staff of Thailand on Higher Education Challenge under Global Change, 21 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย