ศึกษาผลของการใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอม (Chaetoceros sp., Skeletonema sp. และ Thalassiosira sp.) ภายในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light emitting diode", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1093-1100
Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนายศรัณย์ เศวตมาลานนท์, exนายบุณยกร พ่วงดี, exนายทวีศักดิ์ บัวบาน, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis suecica ภายในห้องปฏิบัติการ", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 20-29
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนางสาวประภาพร ดีมาก, exนางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม (Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp.) ภายในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560, 19 - 20 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย