การวิเคราะห์ความเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของระบบเชินเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสมผ่านการควบคุมแบบผสมระหว่างการควบคุมย้อนกลับและการควบคุมแบบช่วง