การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อ ทริปปาโนโซม ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ

Publish Year International Journal 4
2024 exJamal Hussen, exOmar A. AL-Jabr, exMayyadah Abdullah Alkuwayti, exNoof Abdulrahman Alrabiah, exBaraa Falemban, exAbdulaziz Alouff, exWaleed S. Al Salim, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "A Flow Cytometry Study of the Binding and Stimulation Potentialof Inactivated Trypanosoma evansi toward DromedaryCamel Leukocytes", pathogens, ปีที่ 13, ฉบับที่ 21, มกราคม 2024, หน้า 1-15
2022 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exPiangjai Chalermwong, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRuttayaporn NGASAMAN, exMuncharee Tattiyapong, exSaruda Tiwananthagorn, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exSuchada Choocherd , inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, exMarc Desquesnes, "Isolation and in vitro cultivation of Trypanosoma evansi Thai strains", Experimental Parasitology, ปีที่ 239, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 1-10
2022 exRuttayaporn NGASAMAN, exBaramee Chanchayanon, exDomechai Kaewnoi, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "A Variety of Leptospira Serovar Distribution in Bullfighting Cattle in Southern of Thailand", Zoonotic diseases, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 73-81
2020 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exPiangjai Chalermwong, ex Vannarat Saechan, exDomechai Kaewnoi, exMarc Desquesnes, exRuttayaporn NGASAMAN, "Investigation of Trypanosoma evansi infection in bullfighting cattle in Southern Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1674-1678
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exศิริพร ต้นทอง, exศรุดา ติวนันทะกร, exรัฐยาภรณ์ ง๊ะสมัน, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exสุชาดา ชูเชิด, exMarc Desquesnes, exณัฐพล มะโนใจ, exเทียนธาดา โพธิพงศธร, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Trypanosoma evansi in seventeen isolates from five natural infected hosts and in vitro cultivation in Thailand.", the 27th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2019), 7 - 11 กรกฎาคม 2019, Madison วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
2019 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exศรุดา ติวนันทะกร, exรัฐยาภรณ์ ง๊ะสมัน, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exสุชาดา ชูเชิด, exศิริพร ต้นทอง, exMarc Desquesnes, exณัฐพล มะโนใจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Trypanosoma evansi thai isolate: Challenges of parasite isolation, in vitro cultivation and its applications in Thailand", the 4th International Conference on Non Tsetse Transmitted Animal Trypanosomosis, 14 - 15 สิงหาคม 2019, UlaanBaataar มองโกเลีย
2018 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exTiwananthakorn Saruda, exNgasaman Ruttayaporn, exTattiyapong Muncharee, exManojai Nattapon, exPothipongsathorn Tianthada , exSunanta Chainirun, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exDesquesnes Marc, exChoocherd Suchada , inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, "Isolation of Trypanosoma evansi for in vitro cultivation", Joint International Tropical Medicine Meeting 2018, 12 - 14 ธันวาคม 2018
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, ex Thianthada Pothipongsathorn, exPiangjai Chalermwong, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exSaruda Tiwananthakorn, exRuttayaporn NGASAMAN, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "Trypanosoma evansi was found as vesicle like form in the cytoplasm of nucleated cells of horses, Sukhothai, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย