การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อ ทริปปาโนโซม ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiangjai Chalermwong, ex Vannarat Saechan, exDomechai Kaewnoi, exMarc Desquesnes, exRuttayaporn Ngasaman, "Investigation of Trypanosoma evansi infection in bullfighting cattle in Southern Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1674-1678
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริพร ต้นทอง, exศรุดา ติวนันทะกร, exรัฐยาภรณ์ ง๊ะสมัน, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exสุชาดา ชูเชิด, exMarc Desquesnes, exณัฐพล มะโนใจ, exเทียนธาดา โพธิพงศธร, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Trypanosoma evansi in seventeen isolates from five natural infected hosts and in vitro cultivation in Thailand.", the 27th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2019), 7 - 11 กรกฎาคม 2019, Madison วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
2019 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรุดา ติวนันทะกร, exรัฐยาภรณ์ ง๊ะสมัน, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exสุชาดา ชูเชิด, exศิริพร ต้นทอง, exMarc Desquesnes, exณัฐพล มะโนใจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Trypanosoma evansi thai isolate: Challenges of parasite isolation, in vitro cultivation and its applications in Thailand", the 4th International Conference on Non Tsetse Transmitted Animal Trypanosomosis, 14 - 15 สิงหาคม 2019, UlaanBaataar มองโกเลีย
2018 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTiwananthakorn Saruda, exNgasaman Ruttayaporn, exTattiyapong Muncharee, exManojai Nattapon, exPothipongsathorn Tianthada , exSunanta Chainirun, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDesquesnes Marc, exChoocherd Suchada , inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, "Isolation of Trypanosoma evansi for in vitro cultivation", Joint International Tropical Medicine Meeting 2018, 12 - 14 ธันวาคม 2018
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Thianthada Pothipongsathorn, exPiangjai Chalermwong, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exSaruda Tiwananthakorn, exRuttayaporn Ngasaman, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "Trypanosoma evansi was found as vesicle like form in the cytoplasm of nucleated cells of horses, Sukhothai, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย