การศึกษาตัวรีดิวซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThomas Bechtold, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Reducing Agents for Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 196, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 106-113
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent fornatural indigo dyeing on cotton fabrics", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 1-4
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface and cross-section of natural indigo dyed cotton fabrics by using Na2S2O4 and monosaccharides as reducing agents in difference alkaline solutions", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 - PACCON 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Sodium Dithionite and Glucose as a Reducing Agent for Natural Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", 2017 The 7th International Conference on Advanced Materials Research, 20 - 22 มกราคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง