การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน