การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2021 exJosephine H.R. Maidment, exMarina Franceschetti, exAbbas Maqbool, exHiromasa Saitoh, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSophien Kamoun, exRyohei Terauchi, exMark J. Banfield, "Multiple variants of the fungal effector AVR-Pik bind the HMA domain of the rice protein OsHIPP19, providing a foundation to engineer plant defense", Journal of Biological Chemistry, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-13
2019 exMoonsap, P, exLaksanavilat, N, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exKate-Ngam, S, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of genetic variation of 15 Thai elite rice cultivars using InDel markers", CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 15-21
2019 exNgernmuen, A., exSuktrakul, W., exDamchuay, K., exLongya, A., exKate-Ngam, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Substantial enhancement of high polymorphic SSR marker development using in silico method from 18 available rice blast fungus genome sequences and its application in genetic diversity assessment", Biologia, ปีที่ 74, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 1181-1189
2019 exMoonsap, P., exLaksanavilat, N., exSinumporn, S., inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exKate-Ngam, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Indo-China rice varieties using ISSR, SRAP and InDel markers", Journal of Genetics, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019
2018 exSiripar Korinsak, exTangphatsornruang, S., exWirulda Pootakham, exSamart Wanchana , exAnucha Plabpla, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda , "Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 661-668